Associates

Cor de Raadt

Cor de Raadt (1951) is gespecialiseerd in strategische advisering en interim management. Hij is een manager met visie die integer en betrokken leiding geeft. Hij helpt organisaties te innoveren en te revitaliseren en weet in crisissituaties organisaties op koers te brengen. Hij heeft een afgewogen managementstijl gericht op commitment en vertrouwen en weet zo concrete en blijvende resultaten te behalen. Hij is bij uitstek inzetbaar op organisatorische veranderingstrajecten en processen van strategieontwikkeling.

Zijn ervaring heeft hij gedurende 35 jaar opgedaan in diverse functies in het onderwijs, onder meer als directeur van een universitair instituut, directeur van een educatieve faculteit en bestuurder van een hogescholengroep. In die functies heeft hij leiding gegeven aan grote veranderingsprocessen en fusie en samenwerkingstrajecten. Zijn expertise is onderwijs breed met een bijzonder accent op hoger onderwijs en lerarenopleidingen. Hij participeert in diverse besturen en raden van toezicht op een breed maatschappelijk terrein.

 

Marjolein Kortleve

Marjolein Kortleve (1972) is werkzaam als trainer, coach en (assessment)adviseur. Na haar studie Communicatiewetenschap vervulde zij diverse HR functies, waarbij het accent lag op selectie en (leiderschaps-)ontwikkeling. Ook was zij een aantal jaren werkzaam bij een vooraanstaand adviesbureau, waar zij zich het vak van trainer en assessment adviseur eigen maakte.

Haar expertise ligt op het vlak van gedragsanalyse en talent- en loopbaanontwikkeling. In haar manier van werken hecht zij aan openheid, zorgvuldigheid en gelijkwaardigheid. Zij is te herkennen aan haar heldere analyses, humor en praktische benadering.

Marjolein is tevens gecertificeerd Birkman Consultant.

 

Joke Moenis

Joke Moenis (1963) is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en veranderkunde. Zij ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van strategische visies, het concretiseren van visie en strategie in beleid en uitvoering en het ontwikkelen van een passende organisatie daarbij. Zij maakt graag gebruik van de methodiek van scenarioplanning waarbij vanuit verschillende perspectieven de toekomst wordt verkend, om vroegtijdig op mogelijke veranderingen te kunnen inspelen en een succesvolle groei van organisaties te waarborgen.

Haar werk kenmerkt zich door grote concreetheid in doelen en resultaten en het creëren van netwerken van mensen om in samenwerking oplossingen te ontwikkelen. Creativiteit in het proces en helderheid over te bereiken resultaten vormen het uitgangspunt bij haar aanpak.

Joke heeft ruime ervaring als extern en intern organisatieadviseur binnen de sierteeltsector, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, de bouwwereld en bij gemeenten en waterschappen. Naast haar werk als adviseur, maakt zij deel uit van de raad van commissarissen van Rabobank Regio Schiphol.

 

Corrie Vinckers 

Corrie Vinckers (1963) is sinds 2006 actief als zelfstandig interim-manager, verandermanager en coach. Ze werkt voornamelijk in het (beroeps)onderwijs en not-for-profit organisaties.

Corrie is een strategisch leider, heeft ervaring in het (re)organiseren en herstructureren van organisaties, implementeren van resultaatverantwoordelijke team, het bouwen aan een professionele cultuur en het  begeleiden van veranderingsprocessen.

Lastige situaties en crises gaat ze niet uit de weg. Ze is een echte troubleshooter. Corrie weet zich snel (lastige)  situaties eigen te maken, weet de grote lijnen te pakken en schuwt ook niet de details in te gaan als dat nodig is. Ze is doel- en resultaatgericht, besluitvaardig en een doorpakker, waarbij ze de verbinding met de mensen die het moeten doen niet uit het oog verliest. Ze doorziet de verschillende belangen en weet daarin haar eigen lijn te trekken, waarbij ze het doel van de organisatie en de gewenste resultaten als richtlijn heeft.

Corrie Vinckers heeft ruime ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder, waaronder als faculteitsdirecteur in het hoger onderwijs. Naast haar werk als CMC-adviseur zit zij in diverse besturen en raden van toezicht. Zij is tevens gecertificeerd Birkman Consultant.

 

Daniël van Helden

Daniël (1975), arbeids- en organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in personeelsselectie en ontwikkeling van medewerkers en teams. Hij heeft een ruime ervaring in het doorlichten van management- en directieteams, door middel van selectie- en ontwikkelassessments, bij zowel overheidsinstanties als zakelijke opdrachtgevers. Verder geeft hij adviezen op het vlak van in-, door- en uitstroom en faciliteert hij organisaties bij het ontwikkelen van medewerkers en managers. Zijn manier van werken kenmerkt zich door een scherpe analytische zienswijze, in combinatie met een hoge betrokkenheid en pragmatische aanpak. Hij is rechtdoorzee, oplossingsgericht en mensgericht, maar wel altijd vanuit een breder perspectief, waarbij hij het organisatiebelang, de duurzame klantrelaties en de externe (markt-)ontwikkelingen meeweegt. Het stellen van de juiste vragen en het verhelderen van de knelpunten tussen ‘ist’ en ‘soll’, vormen in zijn ogen de doorslaggevende factoren voor het behalen van de gewenste resultaten.

 

Karin van der Velde

Karin van der Velde (1960) is interimmanager en adviseur. De energie en kracht van iedereen die werkt in de organisatie, de dynamiek in de samenwerking en de talenten vormen het uitgangspunt in haar manier van werken en dit uitgangspunt hanteert ze zowel in strategievraagstukken (heroriëntatie, reorganisatie, samenwerkingsvraagstukken) als in managementbegeleiding en individuele en teamcoaching. Uiteindelijk wordt een organisatie immers gevormd door de mensen die er werken.

Mensen bepalen het succes en Karin zoekt met hen naar de verbinding tussen 'ziel en zakelijkheid': tussen zakelijke resulaten en persoonlijke belangen, tussen het hart van de organisatie en de persoonlijke drijfveren.

Karin is gecertificeerd Birkman consultant en eveneens gecertificeerd LSI-consultant. Ze heeft naast een ruime advieservaring ook ervaring als directeur binnen de Jeugdzorg.

 

Marcel Verboom

Marcel Verboom (1964) is een bevlogen en gedreven no-nonsens zorgbestuurder. Het gaat om de mens waarvoor je mag werken binnen een organisatie. Daar moet je je bewust van blijven.

Na zijn verpleegkundige opleiding is hij eerst teams gaan begeleiden bij complexe zorgvragen en later in leidinggevende functies gekomen. Is als bestuurder in de ouderenzorg 14 jaar actief geweest en maakte de nodige fusies, nieuwbouwprojecten en transities door als bestuurder. Zorg voor kwetsbare mensen is wat hem drijft, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft binnen een organisatie en hier ook naar dient te handelen.

Zijn manier van leidinggeven is mensgericht en ondersteunend maar wel doelgericht. Doen wat we afspreken. Passie voor de uitzondering maar aan integriteit valt niet te tornen. Weet weer enthousiasme en doelgerichtheid in een organisatie te krijgen en weet in geval van crisis de koers vast te houden of om te zetten en mensen mee te krijgen.

Als adviseur kan hij veel kennis delen en overbrengen zodat zijn advies altijd van de organisatie zelf is en als fundament gebruikt kan worden om verder te ontwikkelen.

Hiernaast is Marcel betrokken als RVT lid en zit als voorzitter in verschillende besturen om iets te kunnen bereiken voor anderen. Hiernaast is hij actief in de WMO-raad en als clëntenraadvertegenwoordiger in de gemeente.

 

Sjoerd Vegter

Mijn loopbaan speelt zich in belangrijke mate af in de zorg. Na een aantal jaren in het personeelsmanagement gewerkt te hebben in het bedrijfsleven, ben ik overgestapt naar een meer algemene management functie. Van manager naar bestuurder was voor mij een logisch vervolg in mijn loopbaan.Vele jaren was ik de voorzitter RvB van het Revalidatie centrum de Trappenberg in Huizen en later na een aantal fusies van de Merem Behandelorganisatie,. Hiertoe behoorden longrevalidatie centrum Heideheuvel en Astma centrum Davos in Zwitserland.

Doordat ik ook deelnam aan veel regionale en landelijke besturen kwam ik veelvuldig in aanraking met andere zorgaanbieders zoals de instellingen met  zorg voor mensen met een beperking, maar ook ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zo heb ik een uitgebreid regionaal maar ook landelijk netwerk opgebouwd met ministeries, zorgverzekeraars, universiteiten, opleidingsinstanties en belangen organisaties.Ik was o.a actief bij de CAO onderhandelingen CAO Ziekenhuizen en de totstandkoming van de AMS voor medisch specialisten.Sinds enige jaren ben ik gestopt als actief zorgbestuurder en werk ik thans voor mezelf als toezichthouder en adviseur.

Op dit moment ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen van GGZ Centraal in Amersfoort(o.a. Zon en Schild, Veldwijk Ermelo etc), voorzitter van het bestuur van een Hospice in Huizen en voorzitter van een longcentrum i.o. op Texel.Ook op het terrein van het onderwijs ben ik actief door middel van mijn mijn bestuurslidmaatschap van Disability Studies. Een faculteit aan de vrije universiteit, waar onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van het leven met een beperking voor o.a familie en werk.Ook adviseer ik op dit moment het ministerie van volksgezondheid en sociale zaken in Ukraine m.b.t een programma van vroege interventie bij kinderen met een mogelijke beperking. En tenslotte ben ik betrokken als programma adviseur bij een investeringsbedrijf in de zorg en ben ik lid van de adviesraad van Eldermans en Geerts advocaten.

 

Peter Verdaasdonk

Peter Verdaasdonk (1959) is sinds 8 jaar interim bestuurder en adviseur in bedrijfsleven en (semi) overheid. Zijn speelveld is leisure in de breedste – integrale - zin van het woord: cultuurinstellingen, horeca, shopping/entertainment malls, themaparken, sportlokaties, kennisinstellingen, beleidsontwikkeling en advisering inzake toerismebeleid en leisure projecten, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. 

Als interim bestuurder vanuit een sociale, respectvolle en resultaatgerichte attitude gericht op het bereiken van een maximaal haalbaar sociaal en economisch resultaat in saneringen, reorganisaties en fusies. Als consultant met name actief als adviseur en sparring partner voor overheden en investeerders inzake besluitvorming en ontwikkeling van grote integrale leisureprojecten, bijvoorbeeld de wereldtentoonstelling Floriade Almere, en Park 21 in Haarlemmermeer.

Peter was hiervoor 6 jaar werkzaam in Disneyland Parijs en Walt Disney World in Orlando, 9 jaar algemeen directeur van Madurodam BV en betrokken bij opening c.q. herstructurering van (leisure) projecten in Nederland en Duitsland.